Хууль, эрх зүй

Увс аймагт аялал жуулчлал хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр

Монгол Улсын Их хурлын 2016 оны 19 дүгээр тогтоолоор баталсан “Монгол улсын тогтвортой
хөгжлийн үзэл баримтлал-2030”-д Монгол Улс нүүдлийн соёл, аялал жуулчлалын олон улсын төв
болон хөгжих зорилтыг тавьсан бөгөөд 2016-аас 2020 онд Байгаль, соёлын өвийн үйлдвэрлэл,
үзмэрүүдийн голлох төвүүдэд жуулчлалын дэд бүтэц, үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, олон улсын
тавцанд Монголын аялал жуулчлалын онцлог дүр төрхийг бүрдүүлэх, байгаль орчин, эрүүл ахуйн
шаардлага хангасан эко аялал жуулчлалын бүсүүд, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хөгжүүлж гадаадын
жуулчдын тоог 1.0 саяд хүргэхээр тодорхойлсон байна.
Засгийн газрын 2015 оны 06 дугаар сарын 29-ны өдрийн 324 дүгээр тогтоолоор Монгол Улсын
“Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг батлан хэрэгжүүлж байна.
Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт Аялал жуулчлалын
өрсөлдөх чадварыг бүс нутгийн хэмжээнд дээшлүүлж, эрх зүйн таатай орчин
бүрдүүлж, эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх зорилт тавин, үндэсний зан заншил, уламжлал,
түүх соёл, унаган байгаль, нүүдэлчин ахуйг түшиглэсэн аялал жуулчлалыг эрчимтэй хөгжүүлж,
нийслэл, аймаг, бүс нутгийн онцлогт тохирсон аялал жуулчлалын дэд хөтөлбөр боловсруулж,
хэрэгжүүлэхээр тусгасан.
Увс аймгийн Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх “Манай Увс” үйл ажиллагааны
хөтөлбөрийн Эдийн засгийн хөгжлийн нэг үзүүлэлт нь аялал жуулчлалын хөгжил байхаар тусгагдсан.
Иймээс аймаг, сумын онцлогт тохирсон аялал жуулчлалын дэд хөтөлбөр шинэчлэн боловсруулж
хэрэгжүүлэх, аялал жуулчлалын салбарыг эдийн засгийн тэргүүлэх салбарын нэг болгон хөгжүүлэх,
аялал жуулчлалын материаллаг баазыг бэхжүүлэх, менежментийг боловсронгуй болгох,
үйлчилгээний чанарыг олон улсын жишигт хүргэх зэрэг шаардлагыг үндэслэн Увс аймгийн “Аялал
жуулчлалын дэд хөтөлбөр”-ийг боловсрууллаа.