Увс нуурын ДЦГ-н Улаангом хэсгийн орчмыг ойжуулах нүүрлэж байгаа уур амьсгалын өөрчлөлт, цөлжилт, элсний нүүдэл түүнээс хамгаалах, хор хөнөөлийг бууруулах, эрч хүчийг сааруулахад зориулж тариалсан 1га талбайд хамгааллын арга хэмжээ авч мониторинг судалгаа хийж гүйцэтгэлээ.

Мониторинг судалгааны хүрээнд хийж гүйцэтгэсэн арга хэмжээ:

  • Хүлэмжинд үрээр Харгана тарьсан талбайд эхний удаагийн мониторингийн ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.
  • Тухайн ургамлын бүрхэвч ургалтын байдлыг тодорхойлж усжуулалтын системийг суурилуулсан.
  • Нэмж Харгана тариалсан.

Хүрсэн үр дүн, ач холбогдол:

Мониторингийн ажлын хүрээнд шинээр Харгана үрээр тариалах талбай бэлтгэн үрсэлгээг хийж гүйцэтгэлээ.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now