Хамгалалтын захиргааны мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагчид Увс нуурын ДЦГ-н Хөндлөн, Улаангом хэсэгт 2020 оны 04 дүгээр сарын 28-29-ны өдрүүдэд хяналт шалгалтаар ажиллаж ард иргэдэд сурталчилгааны материал тарааж, мэдээлэл өгч ажиллаа. ТХГН-т гарсан зөрчилгүй байна.  

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now