2019 оны 11-р сарын 21-22-ны өдрүүдэд Увс нуурын ай савын УТХГНХЗ Байгаль хамгаалагчдыг чадвахжуулах сургалт зохион байгууллаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now