2019 оны 08 сарын 22-27-ны өдрүүдэд заримдаг цөлийн биологийн төрөл зүйлийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болох мөлхөгч амьтдыг таньж тодорхойлох, ажиглалт, судалгаа хийж мэдээллийн санг баяжуулах, байгаль хамгаалагчдыг хэвлээр явагч мөлхөгчдийн судалгааны аргазүйд сургах зорилгоор хэвлээр явагч амьтдын судалгааг хийж гүйцэтгэлээ. Увс нуурын ДЦГ, Тэсийн голын БНГ-т хийсэн судалгаагаар  Замба гүрвэлийн овогт Agamidae Gray, 1827 багтах Цоохор хонин гүрвэл (Phrynocephalus versicolor) Жинхэнэ гүрвэлийн овогт Lacertidae  1864 багтах Могой гүрвэлийг (Eremias multiocellata) бүртгэж ажиллаа. Судалгааны дүнд 10 багийн 14 төлөөлөгч шавж, хэвлээр явагчдын 2 төрөл (хонин гүрвэл, могой гүрвэл) тэмдэглэлээ.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now