Үржил шимийн доройтолд орсон хөрсийг нөхөн сэргээх, уур амьсгалын өөрчлөлтөд эмзэг хөрсийг хамгаалах, доройтолд орохоос урьдчилан сэргийлэх санхүүгийн тогтвортой тогтолцоог бий болгох зорилтын хүрээнд Түргэн уулын ДЦГ-ийн Живэрт хэсэгт алт олборлогчдын сэндийлсэн 1га газрыг нөхөн сэргээж ажиллаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now