2019 оны 05-р сарын 09-ны өдөр Увс нуурын ай савын УТХГНХЗ-ны мэргэжилтнүүд Улаангом суманд шинэ менежмент төлөвлөгөө боловсруулах хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа. Хэлэлцүүлэгт Түргэн уулын ДЦГ, Увс нуурын ДЦГ-ууд болон түүний орчны бүс нутгийн сумдын удирдлага, БОТХТ-ийн бүрэлдэхүүн, байгаль хамгаалах нөхөрлөлийн гишүүд, нутгийн иргэд оролцлоо.  

 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now