2019 оны 04-р сарын 29-ээс 05-р сарын 02-ны өдрүүдэд Увс нуурын ай савын УТХГНХЗ-ны мэргэжилтнүүд Тариалан, Түргэн, Сагил, Давст сумдаар шинэ менежмент төлөвлөгөө боловсруулах хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа. Хэлэлцүүлэгт Түргэн уулын ДЦГ, Цагаан шувуутын ДЦГ, Увс нуурын ДЦГ, Мөнгөт цахирын БДГ-ууд болон түүний орчны бүс нутгийн сумдын удирдлага, БОТХТ-ийн бүрэлдэхүүн, байгаль хамгаалах нөхөрлөлийн гишүүд, нутгийн иргэд оролцлоо.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now