2019 оны 04-р сарын 08-09-ны өдрүүдэд Увс нуурын ай савын УТХГНХЗ Байгаль хамгаалагчдыг чадвахжуулах сургалт зохион байгууллаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now