Хамгаалалтын захиргааны даргын баталсан удирдамжийн дагуу Хамгаалалтын захиргааны хуулийн хэрэгжилт, хяналт шалгалт хариуцсан мэргэжилтэн Р.Жамсран, Байгалийн нөөцийн менежмент хариуцсан мэргэжилтэн М.Ууганбаатар, Хүрээлэн буй орчны бохирдол, хог хаягдал хариуцсан ажилтан Б.Бат-Үйлс, Түргэн уулын ДЦГ-н Түргэн хэсгийн байгаль хамгаалагч Ш.Баатаржав, жолооч Ц.Цэрэндагва нарын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг Түргэн уулын ДЦГ-н Түргэн хэсэгт 2019 оны 02-р сарын 13-аас 15-ны өдрүүдэд ажиллаа. Түргэн уулын ДЦГ-н Түргэн хэсэгт Зэрлэг амьтдын байршил, хөдөлгөөнийг тандан судлах цаг үеийн байдлыг тодорхойлох, мөн ТХГН-ийн тухай хууль, ТХГН-ийн Орчны бүсийн тухай хууль, Зөрчлийн тухай хууль, Хог хаягдлын тухай хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт хийх, зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх, нутгийн ард иргэдэд Байгаль орчны багц хууль болон ТХГН-ийн тухай хуулийн талаар сургалт сурталчилгааны ажил хийж гүйцэтгэж тараах материал тараалаа. Мөн 2019 онд Увс нуурын ДЦГ, Цагаан шувуут уулын ДЦГ-т ойн цэвэрлэгээний ажил хийж гүйцэтгэхтэй холбоотойгоор Түргэн сум дахь сум дундын ойн ангитай уулзан мэдээлэл солилцож цаашид хийж гүйцэтгэх ажлаа төлөвлөлөө.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now