Увс нуурын ай савын УТХГН-ийн Хамгаалалтын захиргааны Хүрээлэн буй орчны бохирдол, хог хаягдал, химийн хорт бодис хариуцсан ажилтан Б.Бат-Үйлс, Увс нуурын ДЦГ-ын Хөндлөн хэсгийн байгаль хамгаалагч Д.Батсуурь нар Увс нуурын ДЦГ-ын Хөндлөн хэсэгт намаржиж байгаа айл өрхүүдтэй газар ашиглалт болон хог хаягдлын 39 гэрээ хийж, ТХГН-т хориглох үйл ажиллагааны талаар болон байгаль орчны багц хууль, зөрчлийн тухай хууль, хог хаягдлын тухай хуулиудын талаарх мэдээлэл сурталчилгаа хийж, тараах материал өгч ажиллалаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now