Судалгааны явцад түүний ул мөрийг олж тэмдэглэх, идэш тэжээл бологч амьтдын судалгааг хийлээ. Мөн нутгийн иргэдээс асуулга авч ажиллалаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now