2018 оны 05-р сарын 14-24 өдрүүдэд Увс нуурын ай савын УТХГН-ийн ХЗ Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газартай хамтран Цагаан шувуут уулын ДЦГ-ын Цоохор ирвэсийн популяц, түүний бүтэц, байршлыг тогтоон судлах зорилгоор 61 ширхэг автомат камер байрлуулан ажиллаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now