Судалгааг Торхилог хэсгийн Хатуугийн адгаас Торхилог, Хөндлөн, Улаангом, Тэсийн хэсгийн Жирээгийн голын адаг хүртэл нийт 35 цэгт усны шувуудын зүйлийн бүрдэл, тоо толгой, тархалт байршлыг тогтоох судалгааг хийв. Мөн судалгааны явцад хяналт шалгалт хийж, ард иргэдэд гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх санамж болон хог хаягдлын талаар мэдээлэл өгч ажиллаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now