Төв Азийн минжний судалгааг Тэсийн гол, Үхэг голын дагуу шулуун замналын арга зүйгээр хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд орон нутгийн иргэдийн мэдээллийн дагуу шинээр байршиж байгаа минжний үүр, овоохой, мод мэрсэн байдал далан барьж байгаа зэрэг мэдээллүүдийг цуглуулж ажиллаа. Тэсийн голд нутагшуулсан Азийн минж сүүлийн жилүүдэд бүлийн тоо, тоо толгойн хувьд тогтвортой өсөлтийг үзүүлж, голын ай сав дагуух Хошит эрэг, Үхэг гол, Дунд гол зэрэг голуудаар нэлэнхийдээ тархан амьдарч байна. Энэ удаагийн судалгаагаар 24 бүл минж тоологдож, үүнээс 4 ш амьдралгүй овоохой тоологдлоо. Тоо толгойн хувьд 95-100 толгой болж бүртгэгдэж байна.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now