Санамж бичгийн гол зорилго нь Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль, ТХГН-ийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх, байгаль орчны зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, холбогдох мэдээллүүдийг түргэн шуурхай солилцох, хяналт шалгалт хийж ажиллахад оршино. Санамж бичгийг 4 жилийн хугацаатай байгууллаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now