Сумдын байгаль орчны тасагтай хамтарсан хяналт шалгалтыг зохион байгуулах, ойн хортоны судалгааг байгаль орчны байцаагчаар тогтмол хийлгэх, ан амьтанд зориулж биотехникийн арга хэмжээ авах үйл ажиллагаанд хамтарч оролцох, 1,2,3-р заставтай хамтарч ажиллах гэрээ байгуулж сургалт зохион байгуулж, цаг үеийн байдлаар мэдээлэл солилцож, Эко клуб, экологийн багш нартай уулзаж ажиллалаа. 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now