Энэхүү гэрээний гол зорилго нь Байгаль хамгаалах хууль, Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх, тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтыг сайжруулах, хяналттай байлгах, зөрчил, хууль бус үйл ажиллагаанаас урьдчилан сэргийлэх, зөрчил гаргасан тохиолдолд шуурхай шийдвэрлэхэд хоёр тал хамтран ажиллахад оршино. 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now